.:: ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМ ::.

Сумын 2015 оны бүрэлдээхүүн хөдөлгөөний тайлангийн мэдээгээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал -2 , Засаг даргын Тамгын газар –34, Дунд сургууль - 29, Цэцэрлэг- 10, Эрүүл мэндийн төв - 20, Соёлын төв - 5 тус тус ажилчидтайгаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж нийт сум хэмжээнд 100  төрийн албан хаагч ажиллаж байна.